პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ტიხრული მინანქრის ნაკეთობების დამზადების სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამომუშავებული უნარების საფუძველზე ხარისხიანი ნაკეთობების მაღალკვალიფიციურად დამზადებას.

პროგრამის შინაარსი:

• უსაფრთხოების წესების გაცნობა;
• მომინანქრებისთვის გამოყენებული მასალები და მათი ნიშან-თვისები;
• მინანქრის ფხვნილის დამზადების ხერხების აღწერა;
• მომინანქრებისთვის გამოყენებული ლითონის სახეები;
• ტიხრული მომინანქრების ოპერაციების თანმიმდევრობა;
• მომინანქრებისთვის გამოყენებული ინსტრუმენტების, ხელსაწყო-იარაღების, დანადგარების გაცნობა–გამოყენების ინსტრუქციები;
• მინანქრის დასადებად მომზადების ძირითადი ოპერაციების, დადგენილი წესების შესაბამისად შესრულება;
• პალიტრის მომზადების ძირითადი ოპერაციების განხორციელება წესების შესაბამისად;
• მინანქრის დასადებად ფირფიტის დამუშავების ოპერაციების შესრულება დადგენილი წესის შესაბამისად;
• ფუძეზე ტიხრებით კონტურული ნახატის შექმნის ოპერაციების, წესების ზუსტი დაცვით შესრულება;
• მინანქარის ტიხრებში განთავსების ოპერაციების თანმიმდევრულად და წესების ზუსტი დაცვით განხორციელება;
• ნიმუშისთვის დასრულებული სახის მიცემის ძირითადი ოპერაციების, თანმიმდევრულად და წესების დაცვით განხორციელება;
• მომინანქრების ოპერაციების ხარისხის დადგენილი წესების მიხედვით შემოწმება;
• შესრულებული ოპერაციების დეფექტების და ხარვეზების დადგენილი წესის შესაბამისად შესწორება;
• ესკიზის შესაბამისად, ტიხრული მინანქრის ნამუშევარის (სამკაული ან სუვენირი) შექმნა ბრტყელ ზედაპირზე.
• ესკიზის შესაბამისად ტიხრული მინანქრის ნამუშევარის (სამკაული ან სუვენირი) შექმნა მოცულობითი ზედაპირზე;

შეფასებები:

წერითი მეთოდი - ტესტი ან/ ზეპირი გამოკითხვა; პრაქტიკული დავალების შეფასება;

ტექნიკური აღწერილობა

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 კვირა (3 თვე) - 120 საათი. მოიცავს, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას. პროგრამა ითვალისწინებს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმას.
სწავლების ენა: ქართული

მისაღები პროცედურები

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო ზოგადი განათლება;
დაინტერესებულმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ ბმულზე:
https://vet.emis.ge/#/registration
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება, რომლის დროსაც მსმენელმა უნდა წარმოადგინოს (მატერიალური ან ციფრული სახით) პირადობის მოწმობა და განათლების დამადასტურებელი დოკუმნეტი;
შერჩევის კრიტერიუმები:
• მოტივაცია
• კომუნიკაციის უნარი
• კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

სწავლის საფასური

პროგრამის ღირებულება: 300 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 150 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებამდე, ხოლო მეორე ნაწილი სწავლის დასრულებამდე 1 თვით ადრე.

ოჯახის წევრების სწავლის შემთხვევაში, მეორე და მესამე პირს სწავლის საფასური გაუნახევრდება.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი: TBCBGE22
მიმღების დასახელება: ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი
ანგარიშის ნომერი: GE34TB7078836080100004
გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სერთიფიკატი

პროგრამის ყველა შედეგის დასრულების შემდეგ, მსმენელებს გადაეცემათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი, ქ. თბილისი, (სოფელი დიღომი), დავით აღმაშენებლის ქუჩა 52

ტელ: 591002025

ელ. ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.